Ban chấp hành Công Đoàn

81103408-000031Chủ tịch: Đường Thị Kim Thoa

81103513-000009

Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Tươi

81103513-000004

Ủy viên: Mai Thị Ngọc Bích

83831513-050001

Ủy viên: Đỗ Viết Băng Châu

81103513-000001

Ủy viên: Hồ Thị Bích Tuyền