Ban giám hiệu

Hiệu trưởng: Phạm Thị Xuân Đào

Phó Hiệu trưởng: Võ Thị Mai Thảo