Tổ Sinh, Công nghệ, Âm nhạc, Thể dục, Mỹ thuật

Gồm 7 thành viên, trong đó:

81115501-000006

Tổ trưởng: Lương Hoàng Vũ

81103513-000021

Tổ phó: Lê Thị Xuân