Tổ tiếng Anh

Gồm có 6 thành viên, trong đó:

81103513-000004

Tổ trưởng: Mai Thị Ngọc Bích

81103408-000031

Tổ phó: Đường Thị Kim Thoa