Tổ Toán, Lí, Hóa, Tin

Gồm có: 8 thành viên, trong đó:

81103513-000014

Tổ trưởng: Nguyễn Văn Công

81103513-000016

Tổ phó: Trần Thị Ngọc Tuyền