Tổ Văn phòng

Gồm các thành viên:

83831206-30

Tổ trưởng: Nguyễn Thị Tuyết Nhung

(Kế toán trưởng)

83831513-050011

Văn thư- thủ quỹ: Hồ Phước Điền

81115512-000033

Phổ cập: Nguyễn Chí Thiện

81103416-000008

Trung tâm HTCĐ: Âu Văn Hậu

83831513-050001

Thiết bị thí nghiệm: Đỗ Viết Băng Châu

83831513-50006

Thư viện: Đinh Thị Thanh Bình

83831513-050010

Cán bộ y tế: Nguyễn Thị Thu Trang

83831513-050012

Bảo vệ: Nguyễn Văn Hùng