Tổ Văn, Sử, Địa, Giáo dục công dân

Gồm 8 thành viên, trong đó:

81115512-000007

Tổ trưởng:Trần Thị Kim Dung

81103513-000001

Tổ phó: Hồ Thị Bích Tuyền